REKLAMACIJE PROIZVODA:

Ukoliko u roku od 24 sata po prijemu proizvoda shvatite da isti ne odgovara specifikacijama sa web trgovine, možete uložiti reklamaciju slanjem reklamacijskog zahtjeva na email info@ekstore.ba. Uz zahtjev za reklamacijom priložite sliku ili skeniran račun i jamstveni list kao jedini dokaz kupnje. Bez računa i jamstvenog lista nema reklamacija. Po obradi reklamacijskog zahtjeva i prijemu reklamiranog proizvoda, novac u vrijednosti reklamiranog proizvoda bit će vam vraćen. Trošak povrata proizvoda je na kupcu. U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana kontaktirajte nas putem telefona +387 (39) 833 244.

 

IZJAVA O JAMSTVU I SERVISNI UVJETI: 

Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

 

PRIGOVOR POTROŠAČA: 

U slučaju prigovora kontaktirajte nas putem telefona +387 (39) 833 244.